Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi provozovatelem www stránek momag.cz – Monika Aron – IČ: 03691314
s trvalým bydlištěm: Na Svahu 200, 250 82, Praha – Východ
a zadavateli při šíření inzerce a jiné reklamy (dále společně jen „reklama“) v tištěných, elektronických a internetových médiích provozovaných či zastupovaných zhotovitelem.

home page I. Pojmy

Produktem se rozumí v uzavřené smlouvě konkrétně definovaný způsob reklamy či zápisu do databáze, který je v mediálním portfoliu zhotovitele. Kampaní se rozumí realizace reklamy vymezené v této smlouvě zejména časem, prostorem, způsobem a obsahem, případně též označená jiným způsobem (např. pojmenováním). Objednatelem se rozumí zadavatel, tedy osoba, která objedná šíření reklamy (zápis do databáze).

Personal Statement For Sale II. Realizační podmínky

go to site II a) Popis produktu
Objednávaný produkt je definovaný názvem, který souhlasí s názvem v katalogu (mediálním portfoliu) zhotovitele, a cenou. Rozsah produktu se řídí popisem rozsahu uvedeným
v katalogu zhotovitele. Odchylný popis produktu uvedený ve smlouvě má přednost před popisem uvedeným v katalogu zhotovitele. Objednatel stvrzuje, že mu byla prezentována objednaná služba a mediální portfolio zhotovitele a důkladně se seznámil s popisem produktu,jež je předmětem této smlouvy.

follow link II b) Podklady pro reklamu
Před zahájením kampaně dodá objednatel zhotoviteli kompletní (reklamní či jiné) podklady, které musí obsahovat:
– název/jméno objednatele,
– číslo objednávky (ID Kampaně),
– všechny negrafické i grafické reklamní prvky, které jsou součástí kampaně,
– grafické podklady obsahují soubory rozměrů, formátů a kvality definovaných v technických podmínkách zhotovitele (Příloha č.1 těchto všeobecných obchodních podmínek); pokud je součástí objednávky více reklam, musí být jednotlivé soubory označené správnými názvy reklamy,
– veškeré další informace nutné k uveřejnění reklamy,
– v případě, kdy objednatel nedodá některé z potřebných podkladů, je zhotovitel oprávněn doplnit tyto informace z veřejně přístupných zdrojů týkajících se objednatele, popř. postupovat podle jiných ustanovení těchto VOP,
– objednatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že zhotovitel může u některých typů produktů v rámci propagace objednatele využívat obecné informace objednatele popř. prezentace produktů objednatele (vč. fotografií), zejména ty, jež jsou uvedeny na internetových stránkách objednatele,
– nebudou-li kvalita či jiné vlastnosti podkladů objednatele definovány v technických podmínkách zhotovitele, je objednatel povinen je dodat v kvalitě a vlastnostech obvyklých pro daný typ reklam a podkladů.

Kompletní inzertní podklady musí být doručeny zhotoviteli nejpozději 7 pracovních dnů před začátkem kampaně, v případě nutnosti zajištění překladů do cizích jazyků nejméně 21 pracovních dnů před začátkem kampaně, nebude-li pro jednotlivé produkty stanoveno jinak.

pay for essays to be written for y II c) Korektury

Zhotovitel předloží objednateli v případech, kdy je to obvyklé, návrh produktu k případné korektuře. Objednatel může provést korekci ve lhůtě dvou pracovních dnů, neurčí-li zhotovitel jinak. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že objednatel s návrhem produktu souhlasí. Korektura nesmí podstatným způsobem měnit návrh produktu.

watch II d) Odpovědnost objednatele

Objednatel je plně odpovědný za obsah reklamy. Objednatel se zavazuje, že reklama předaná zhotoviteli k šíření a podklady pro ni nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku a že šířením reklamy nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména, nikoliv však jen, právo na ochranu osobnosti fyzických osob, právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, autorská práva, práva související s právem autorským a práva k ochranné známce), a nebudou ani porušeny obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, a že všechny finanční nároky vyplývající z užití autorských děl, popřípadě podobizen fyzických osob užitých v rámci reklamy a z práv souvisejících s právem autorským byly uspokojeny. Objednatel se zavazuje, že pokud zhotoviteli, popř. provozovateli příslušného média, vznikne v důsledku šíření reklamy škoda nebo jiná újma, tuto škodu (újmu) v plné výši nahradí. Škodou se rozumí i náklady soudního či rozhodčího řízení, včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech. Pokud objednatel bude samostatně do systémů zhotovitele zadávat svoje produkty či reklamy, musí být zadávány pouze takové produkty, jejichž reklama není podle příslušných právních předpisů nijak omezena. Objednatel bere na vědomí, že pokud rozhodne o změně vzorové inzerce, která byla ze strany zhotovitele optimalizována pro získávání návštěvníků, nemusí zhotovitel garantovat stanovený počet kliků.

http://linipedia.com/?p=food-tech-gcse-coursework-help II e) Další podmínky

Poskytne-li zhotovitel objednateli přístup do svého on-line rozhraní, zavazuje se objednatel nesdělovat třetím osobám přístupové údaje do on-line rozhraní, chránit údaje o svém uživatelském jménu a přístupovém heslu před zneužitím ze strany třetích osob a nevyužívat on-line rozhraní pro jiné účely, než pro správu svých produktů. Zhotovitel může v případě podezření na zneužití kdykoliv přístup do on-line rozhraní objednateli odebrat či jej omezit. Objednatel je povinen uvádět v jeho prezentacích pouze pravdivé údaje. V případě promování slevy, kdy bude počet kusů nabízeného zboží/služeb omezen tak, že by podle zkušeností objednatele mohlo dojít v době trvání akce k jejich vyprodání, uvede objednatel v produktu také počet kusů zboží/služeb v nabídce, popř. uvede údaj „do vyprodání zásob“. Je-li uváděna cena před akcí a v rámci akce, musí být jako cena před akcí uváděna taková cena, za jakou byl příslušný produkt objednatele skutečně před akcí reálně nabízen. Umělé ovlivňování/manipulace s cenou není povoleno. Objednatel potvrzuje, že cena jím nabízeného zboží/služeb po skončení akce bude vyšší oproti ceně uváděné v rámci akce.

Není-li výslovně stanoveno jinak, dodávané počty kliků se realizují nezávisle na době trvání kampaně. Objednatel je povinen zabezpečit nepřetržitou funkčnost svých internetových stránek, na něž mají být kliky realizovány, a to, že tyto stránky nebudou obsahovat škodlivý software; v opačném případě může zhotovitel přiměřeně snížit počet dodávaných kliků. Počet kliků nelze garantovat v případě, kdy stránky objednatele budou zcela či převážně v cizím jazyce či v případě, kdy objednatel provozuje zcela či z podstatné části činnost, u níž je reklama na tuto činnost omezena. Není-li výslovně uvedeno jinak, je zhotovitel oprávněn v odůvodněných případech měnit média zahrnutá do jednotlivých produktů, funkčnost těchto produktů a rozsah a umístění příslušných reklamních formátů.

Není-li výslovně pro některou službu stanoveno jinak, objednatel nezískává žádná práva k autorským dílům a právům souvisejícím s právem autorským zajištěným pro produkt zhotovitelem či třetími osobami (např. překlady).

page III. Platební podmínky

Objednatel je povinen uhradit závazek plynoucí z příslušné smlouvy o dílo v plné výši do 14-ti dnů ode dne obdržení (zálohové) faktury. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn kampaň (či její část) pozastavit. Uhrazením se rozumí připsání částky na účet zhotovitele. Zhotovitel si vyhrazuje právo vystavit daňový doklad před úplným poskytnutím služby. Úrok z prodlení se zaplacením faktury je 0,05 % dlužné částky denně. V případě prodeje na splátky bude faktura vystavena na příslušné období splátky a nebude-li další splátka uhrazena před koncem předchozího období, může zhotovitel kampaň či její část (po)zastavit až do doby uhrazení příslušné splátky. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zahajuje obvykle přípravné práci na kampani až po její úhradě.

best college application essay about com IV. Odstoupení od smlouvy, storno kampaně

IV a) Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout či (po)zastavit šíření reklamy případně její části či od smlouvy odstoupit:

a) v případě, kdy zadaná reklama nebude odpovídat uzavřené smlouvě o dílo anebo těmto VOP,
b) v případě, kdy budou porušeny jednotné, věcně ospravedlnitelné zásady zhotovitele,
c) z důvodu právně závadného obsahu reklamy, tzn. pokud obsah či šíření reklamy bude v rozporu s právními předpisy, zásadami poctivého obchodního styku nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či samoregulačních orgánů,
d) v případě, kdy by reklama mohla svým formátem či provedením vyvolat u čtenářů, resp. posluchačů či diváků dojem, že se jedná o součást redakčního obsahu příslušného média nebo sdělení zhotovitele či vydavatele nebo provozovatele příslušného média,
e) obsahující sdělení, reklamu či obchodní sdělení třetích osob, s výjimkou případu, kdy objednatelem bude reklamní či mediální agentura a reklama bude obsahovat sdělení, reklamu či obchodní sdělení jejího zákazníka,
f) která bude zasahovat do práv a oprávněných zájmů zhotovitele či bude poškozovat nebo by mohla poškodit dobré jméno zhotovitele, jeho zaměstnanců,
g) v případě, kdy se bude jednat o reklamu konkurenta zhotovitele nebo vydavatele či provozovatele některého z dotčených médií,
h) v případě, kdy objednatel odmítne podepsat zvláštní slib odškodnění, jehož podpis bude v odůvodněných případech zhotovitelem požadován,
i) v případě, kdy objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných závazků vůči zhotoviteli
j) v případě, kdy zhotovitel bude mít důvodné pochybnosti o tom, zda u reklamy není dán důvod pro její odmítnutí podle předchozích ustanovení. Nárok zhotovitele na úhradu ceny není ve výše uvedených případech dotčen.

IV b) Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit vedle zákonem stanovených případů také
v těchto případech:
a) pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny za kampaň po dobu delší jak 5 dnů,
b) z důvodů uvedených v předchozím odstavci,
c) jestliže realizaci kampaně neumožňují kapacitní či odůvodněné obchodní či technické podmínky vydavatele či provozovatele příslušného média a tento z téhož důvodu odmítne zhotoviteli kampaň či její část provést,
d) pokud reklamní podklady budou mít vady a objednatel je neodstraní nejpozději dva pracovní dny před zahájením kampaně,
e) v případě, kdy obchodní zástupce zhotovitele při sjednávání smlouvy porušil pravidla, za nichž je oprávněn sjednávat příslušné smlouvy o dílo a zhotovitel oznámí tuto skutečnost objednateli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví,
f) pokud provozovatel příslušného produktu (odlišný od zhotovitele) ukončil či omezil nabídku takového produktu či provoz produktu zastavil (právo objednatele na přiměřenou slevu v důsledku neposkytnutí plnění není v tomto případě dotčeno).

IV c) Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v zákonem stanovených případech.

IV d) Storno objednané kampaně je možné kdykoliv. Stornopoplatek za storno doručené v době před zahájením kampaně činí 50 % z ceny kampaně. Stornopoplatek za storno doručené po zahájení kampaně bude vyúčtován ve výši zbývající ceny za dosud nevyčerpanou část kampaně, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel může určit storno poplatek v nižší výši. Nárok zhotovitele na úhradu již poskytnuté části kampaně není stornem dotčen.

http://www.rieticultura.net/?thesis-for-phd-in-economics thesis for phd in economics V. Reklamace

V případě pochybení na straně zhotovitele je objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat uveřejnění náhradní reklamy nebo přiměřenou slevu z ceny. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy objednatel zjistil anebo mohl zjistit pochybení. Pochybením na straně zhotovitele se rozumí neprovedení kampaně v souladu s touto smlouvou. Za pochybení na straně zhotovitele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých serverů anebo – není-li výslovně sjednáno jinak – přiměřený posun termínu uveřejnění reklamy z důvodů na straně příslušného média nebo z provozních důvodů. V případě pochybení na straně provozovatele příslušného produktu, je-li provozovatel odlišný od zhotovitele, zhotovitel zajistí nápravu pochybení. Objednatel musí uplatnit reklamaci výhradně písemně, a to doporučeným dopisem na adresu provozovatele. Reklamce podané jiným způsobem nejsou považovány za řádně uplatněné.

dissertation consultation services in usa VI. Ochrana osobních údajů

Objednatel tímto poskytuje zhotoviteli výslovný souhlas s tím, aby zhotovitel použil jeho osobní údaje poskytnuté mu na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo (v rozsahu: jméno, příjmení, popř. název, adresa bydliště, sídla anebo provozovny, telefonní číslo, e-mailová adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení produktů, obchodu a služeb zhotovitele a všech společností, které tvoří se zhotovitelem spolupráci. Zhotovitel tímto informuje každého objednatele – fyzickou osobu, který podle předchozího odstavce poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že objednatel má právo přístupu k nim, a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Uzavřením smlouvy o dílo každý objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou zhotovitelem zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb zhotovitele, osob s ním tvořících holding a jejich zákazníků. Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění zhotovitele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak. Poskytne-li zhotovitel objednateli osobní údaje uživatelů systémů zhotovitele, zavazuje se objednatel tyto osobní údaje užít pouze k účelu stanovenému zhotovitelem.

how to write a thesis proposal phd VII. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že mezi nimi uzavřené smlouvy (o dílo) o šíření reklamy či zápisu do databáze a vztahy z nich vyplývající se budou řídit zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, a to ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku. Na tuto smlouvu se nevztahují žádná ujednání smluvních stran o dodatečných slevách či provizích podle jiných smluv, tzn. sjednaná cena je konečná. Ukončení smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem musí být provedeno písemně. Odstoupení od smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem má vždy účinky ex nunc.

 

Příloha č. 1 – Technické podmínky

Níže najdete technické požadavky na podklady týkající se vašeho členství. Tyto podklady nám prosím zašlete, jakmile se váš zápis promítne na stránky a vaše roční členství bude zaplacené. Kdykoliv během roku lze Vaše členství rozšířit. Reklamu – bannery – je třeba si dohodnout předem a potvrdit si tak termíny. Nezapomeňte, že nejste sami a je ás více inzerentů a je třeba udělat si na vás speciální prostor. Umístění banneru záleží na zrovna volné pozici. Viz www.momag.cz/reklama a bannerové pozice.

paid research papers Základní členství

– logo v .psd nebo .png s průhledným pozadím

link Prémiové členství

– logo v .psd nebo .png s průhledným pozadím
– 2 x banner o rozměru 250 px šířka x 400 px výška – může se jednat pokaždé o jiný motiv – formát musí být jpeg nebo gif do 70 kb/1 banner
– podklady k PR článku – o vašem studiu – novinky – informace, které chcete sdílet
– 20 ks fotografií v dobré kvalitě, které budeme moci přiložit k článkům jak na webu tak na fb
– informace, kdy chcete promovat – termíny zveřejnění bannerů / termíny zveřejnění článků
– banner neběží zároveň ale vždy minimálně s 14 denním odstupem – umístění na pravé straně na homepage www.momag.cz i na dalších záložkách

http://narverodpark.no/?q=paying-for-research-papers Elitní členství

– logo v .psd nebo .png s průhledným pozadím
– 4 x banner o rozměru 250 px šířka x 400 px výška – může se jednat pokaždé o jiný motiv – formát musí být jpeg nebo gif do 70 kb/1 banner
– 1 x banner o rozměru 250 px šířka x 600 px výška – max 70 kb, jpeg nebo gif
– podklady k PR článku – o vašem studiu – novinky – informace, které chcete sdílet
– 30 ks fotografií v dobré kvalitě, které budeme moci přiložit k článkům jak na webu tak na fb
– informace, kdy chcete promovat – termíny zveřejnění bannerů / termíny zveřejnění článků
– banner neběží zároveň ale vždy minimálně s 14 denním odstupem – umístění na pravé straně na homepage www.momag.cz i na dalších záložkách